Обществена поръчка с предмет "Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база", в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски" № 242а" от 19.09.2017г.

Документи:

Приложения от 1 до 10

Приложение 11 /Договор/

Указания за участие

Вътрешни правила

Обява надзор

Протокол