Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол за приключване на започнало строителство на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти