Общи

04.09.2020

            Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет :  "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

           Указания за предоставяне на оферти


02.09.2020 

Протоколи и решения :

Протокол/25.08.2020

Решение №6/01.09.2020

Документи

Проект договор


             14.08.2020

              Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

              Указания за представяне на оферти


 

Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Застраховане на имуществото на "Свободна зона - Пловдив" АД“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти

Протоколи и решения :

Протокол №1/14.02.2020

Решение №3/19.02.2020

Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол за приключване на започнало строителство на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти


Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

 Указания за представяне на оферти


 

 

Провежданата процедура за събиране на оферти не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТ ИНВЕСТИТОР: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а, представлявано от изп.директор Едвард Лабуза, www.freezone.bg

ДО АДРЕСАТ:        вСЯКА ЗАИНТЕРЕСУВАНА СТРАНА

І. ОСНОВАНИЕ:    Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ОФЕРИРАНЕ:

1/ Избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, а именно:

(а) извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор от започване на строителството до въвеждането в експлоатация;

(б) извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на дейностите по б. „б“;

(в) координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

(г) изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г;

(д) при необходимост - геодезическо заснемане;

(е) при необходимост – осигуряване, подготовка и комплектоване на необходимата документация по чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5, от ЗУТ;

) други дейности - предмет на договора,

за обект V категория - „Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а

2/ Срок за изпълнение и прогнозна стойност на строителството:

Максималния срок на поръчката за строителство е не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца. Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 1 920 00 лв. с вкл. ДДС (един милион деветстотин и двадесет хиляди лева) / 1 600 000 лв. без ДДС (един милион и шестстотин хиляди лева).

Окончателната прогнозна стойност ще се определи при приключване на проектирането.

3/ Описание на строително монтажните работи

Изграждането на обекта ще се извърши по следните части:

- част Архитектура;

- част Конструкции;

- част Пътна;

- част ВиК;

- част Електро;

- част Пожарна безопасност;

- част Паркоустрояване.

На Първи етап от строителството се предвижда:

= изграждане на пътен подход с транспортна площадка за обслужване с бетонно покритие;

= изграждане на бетонна рампа с площадкова основа за монтаж на складовите клетки;

= изграждане на четири складови клетки със ЗРП около 2300 кв.м.

= изграждане площадкова инфраструктура с ВиК и Ел. съоръжения;

Предвиждана обща ЗРП на обекта, във всички етапи – около 7000 кв.м.

 

Складова конструкция:

= стоманена, сглобяеми елементи, стенни и покривни панели с пълнеж от полиуретан и допълнително уплътняване и изолиране на места, където се появяват термомостове, при дебелина на панелите за външни стени, не по-малка от 10 см, а за покрива - от 10 см. с хидроизолационно покритие;

= водосбор - поцинковани улуци и водосточни тръби;

= възможност за свързано застояване със складова сграда, представляваща следващ етап в застрояването.

= пожарообезопасителни стени, между отделните складови помещения (сгради);

= предвидена възможност за допълнително поставяне на окачени въздуховоди за отопление.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

 1. 1.Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г; оценка за съответствието на инвестиционните проекти; геодезическо заснемане (при необходимост); изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г.; изготвяне на необходимата документация по чл.116, ал.1ичл.175, ал.5, от ЗУТ (при необходимост); контрол на количествата и качеството на изпълненото строителството по съответните части на строежа, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане в експлоатация на строежа, в зависимост от категорията му и с отговорност относно:
 2. 1.1Изработване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти;
 3. 1.2Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа;
 4. 1.3Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР за съответния обект - изграждане на временно осветление на площадка, временна сигнализация, организация на охрана и контрол на достъпа и др.;
 5. 1.4Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти технически спецификации,съгласно изискванията на БДСи всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство;
 6. 1.5Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. Да изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти ;
 7. 1.6Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г.;
 8. 1.7Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
 9. 1.8Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, на недвижимите паметници на културата; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежите; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация;защита от шум и опазване на околната среда;
 10. 1.9Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 11. 1.10Правилното водене на Заповедната книга на строежите..
  1. 2.Изготвяне на необходимата документация по чл.116, ал.1ичл.175, ал.5, от ЗУТ, ако са налице условията за това.
  2. 3.След приключване на строителството - издаване на технически паспорт на новоизградения обект.
  3. 4.Да извърши всички необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация .
  4. 5.След приключване на строително-монтажните работи - представяне окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на възложителя. Докладът се съставя, подписва и подпечатва от изпълнителя и от квалифицираните лица на консултантската фирма.

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

5.1 Законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото Разрешение за строеж, подробно описание и предвиденото с подробния устройствен план за застрояване;

5.2 Пълнота и правилно съставяне на актовете по време на строителството;

5.3 Свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

5.4 Изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ в т.ч:

-          носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

-          пожарна безопасност на строежа;

-          опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество;

-          опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата;

-          строежите трябва да са изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда;  

            5.5 Вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

5.6 Липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на технически правила и нормативи, и одобрените проекти;

5.7 Достъпност на строежа;

            5.8 Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

5.9 В доклада се вписват:

-          основание за издаването му, дата на съставяне, договора с възложителя, номер и дата на лиценз, квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от когото се представлява и управлява;

-          всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

-          договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.     

6. Съставяне на цялата документация, изискваща се по нормативната уредба, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за строежите.    

Изпълнението на поръчката трябва да е съобразена с техническите и законови разпоредби, с техническите правила и норми, действащи в Република България.

Участниците да изпълняват условията в чл.160, чл.166, чл.167, чл. 168, чл. 170, чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.    

 

            ІV. Срокът за изпълнение

Срокът започва да тече от подписването на Договорът до въвеждане на строежите в експлоатация

            V.Прогнозна стойност:

            Очакват се оферти с прогнозна стойност до 36 000 лв. с ДДС (тридесет и шест хиляди лева с включен ДДС)/ 30 000 лв. без ДДС (тридесет хиляди лева без ДДС).

 

          VІ. Особености:

1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на другите участници в строителството или на трети лица в предвидените от закона случаи, както и солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да представи окончателен или предварителен застрахователен договор за имуществена професионална отговорност за консултантска дейност в областта на строителството за причинени щети на участниците в строителството или на трети лица в предвидените от закона случаи, съдържащ всички необходими елементи изисквани от Кодекса за застраховането, със застраховетелен период не по-кратък от нормативно изисквания; с начална дата на покритие не по-късно от 01.02.2017 г. и със застрахователна сума не по-малка от 50 000 (петдесет хиляди) лева в агрегат; който застрахователен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да подържа с период на застрахователно покритие - до изтичане на гаранционните срокове за предвижданите СМР на ново строителство;

3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да представи парична и/или банкова гаранция в размер не по-малко от 10 % (десет процента) от уговореното възнаграждение, която ще бъде освободена след изтичане на гаранционните срокове за предвижданите СМР на ново строителство.

4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има опит в осъществяването на строителен надзор, както и да има материална и кадрова обезпеченост за изпълнение, без възлагане на подизпълнител/и.

 

ОФЕРИРАНЕ: Писмено, по адреса на инвеститора или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СРОК НА ОФЕРИРАНЕ: до деня предхождащ разглеждането на офертите, освен ако не започне процедура по възлагане на обществена поръчка.

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31 юли, 2017 година

 Ситуационен план

Скица с виза

                Подземна инфраструктура 1

                Подземна инфраструктура 2

 

 

 


ОТНОСНО:Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги. 

Забележка: Изнесената по-долу информация не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПРОГРАМА строителство 2016/2017

І. Инвеститор: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а

Основна дейност по НКИД: Код КИД: 70.20 - даване под наем на собствени недвижими имоти

ІІ. Статут на дружеството:

Общинско предприятие (чл.61 ТЗ) - НЕ

Публичен възложител (чл. 5, ал.2 и ал.3 от ЗОП) - НЕ

Публично предприятие извършващо една или няколко секторни дейности (чл.5, ал.4, т.1, вр. чл.123 ЗОП) - НЕ

Публичноправна организация (чл.5, ал.2, т.14, вр. §1, т.43 ДР на ЗОП) - НЕ

Организация от публичния сектор и разпоредител с публични средства (чл.2, ал.2, вр.§1, т.1 от ЗФУКПС) - НЕ

Субект на публично - частно партньорство (чл. 13 от ЗПЧП) - НЕ

Субект формиращ общински дълг (чл.2, ал.2, предл.първо от ЗОД) - НЕ

Публично предприятие (§1, т.42 ДР на ЗОП) - ДА

ІІІ. Обект на строителство: “Разширение на складова база”, чрез поетапно изграждане, от сглобяеми метални конструкции с панели (пълнеж полиуретанова пяна), върху нов фундамент (+1.20), с рампа (3 м.) и площадка за МПС, по метода на свързаното застрояване, на нови складови клетки с експлоатационен срок не по-малко от 30 години, включващо изграждане на фундамент и площадка.

Място на изпълнение:

= гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242 а

= УПИ “Свободна безмитна зона”, кв. 10, Северна промишлена зона, гр. Пловдив,

= кадастрален номер 56784.504.1095

Показатели по ОУП на гр. Пловдив:

= Устройствена карегория - смесена обслужващо-производтвена зона с преобладаващи складови функции (СОП1)

= Устройствени параметри:

(а) макс. плътност застр. 50-60 %;

(б) макс. Кинт 1.5-3;

(в) мин. озеленена площ 20-40 %

ІV. Очаквани услуги:

1/ Изработване на идеен проект на новото строителство в пълен обем до 7500 кв.м. ЗП, “П” образно, с не по-малко от 6 (по възможност еднотипни модула), както и изработване на технически проект за един модул, като първи етап от новото строителство, със ЗП до 1200 кв.м., с подробна количествено-стойностна сметка, до издаване на разрешение за строеж.

Забележка: Възможни са отклонения с проектиране на модули със ЗП под 1000 кв.м.;

V. Финансиране: Собствени средства от търговска дейност - не повече от 1.5 млн. лева общо за мероприятията по раздел ІV

VІ. Изпълнение: Външни изпълнители, с опит и възможности за изпълнение на услугите.

VІІ. Срок за подаване на информация относно ценовите параметри и възможностите (материална и функционална обезпеченост) на изпълнителите – до 30 юни, 2016 г.

Контакти за кореспонденция:

4003 гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а

Изпълнителен директор Едвард Лабуза

Електронен адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Провежданата процедура за събиране на оферти не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТ ИНВЕСТИТОР: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а, www.freezone.bg

ДО АДРЕСАТ:        вСЯКА ЗАИНТЕРЕСУВАНА СТРАНА

ОСНОВАНИЕ:        Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги.

ПРЕДМЕТ НА ОФЕРИРАНЕ:

l  Идееен инвестиционен проект във всички необходими части за неотопляема складова база на едно ниво, състояща се от 6 /шест/ идентични модула, с метална конструкция, външни зидове от термо-панели, с РЗП ≈ 7500 м².

l  Технически инвестиционен проект във всички необходими части за Първи етап на изпълнение, включващ 2 /два/ от модулите и прилежащата инфраструктура.

ОФЕРИРАНЕ: Писмено, по адреса на инвеститора или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СРОК НА ОФЕРИРАНЕ: до деня предхождащ разглеждането на офертите

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 2 декември, 2016 година

  Въпроси-отговори 

  Кадастрална скица 

  Ситуационен план 

   Скан