ЕОП

08.10.2020

Документи във връзка с поръчка 05536-2020-0002

Обявление


Обява за събиране на оферти за поръчка 05536-2020-0002 „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО, поемане на разходите за небаланси за нуждите на "Свободна зона – Пловдив" АД"

Документация

Обява за събиране на оферти

Проект за договор

Техническа спецификация

Указания за участие

Образци

Образец - Предложение за изпълнение

Образец - Ценово предложение