Настъпилите исторически и геополитически промени и разрастващата се тенденция за все по-тясно интегриране на регионалните икономики, безспорно доведе до значителни положителни резултати. Това от своя страна води до повишаване интереса на големите компании към “нововъзникващите” пазари.
В своя път към политическа и икономическа интеграция България е постигнала множество успехи и днес тя се оформя като много интересен пазар благодарение на своите преимущества. Многото предимства, предлагани от Свободна Зона Пловдив, нейната инфраструктура и услуги, я определят като притегателен дистрибуторски и търговски център.

Благоприятното и местоположение, в самото сърце на Балканския полуостров, я правят изключително атрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в страна като България, с присъщата и политическа стабилност, представлява още един допълнителен стимул за инвестиции.
Друг фактор допринасящ, за привлекателността на Зоната за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.
Като илюстрация на това, нека споменем някои от тях:

  • Безмитен внос и износ на стоки, машини и оборудване, суровини и др. за стоки с произход от трети страниpfz01
  • Освобождаване от ДДС, местни данъци и такси;
  • Отдаване под наем на производствени и складови помещения;
  • Регистриране на предприятия със 100% чуждо участие на територията на зоната или на смесени предприятия без ограничения на дяловото участие, както и фирми на местни лица;
  • Дейностите в зоната могат да се осъществяват от лица, регистрирани като търговци по българския търговски закон или по националното им законодателство;
  • Избягват се всякакви бюрократични формалности при осъществяване на операциите по внос и износ.
  • Отличен достъп до Европа, страните от Близкия Изток както и до българския пазар;
  • Квалифицирана и сравнително евтина работна ръка.